Dotace na rekuperaci

Z dotačního programu Nová zelená úsporám můžete čerpat dotace na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla:

 • do dokonče­ných rodinných domů (podoblast podpory C.4)
 • při výstavbě nebo nákupu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (oblast podpory B)

Úspěšné čerpání dotace předpokládá:

 • vzduchotechnický projekt
 • instalace větracího systému, který je v seznamu výrobků s přiděleným SVT kódem v programu NZÚ
 • protokol o měření průvzdušnosti obálky stavby, tzv. blowerdoor testu
 • uhrazenou fakturu

Bližší informace naleznete na Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory

Dotace na rekuperaci pro dokonče­né rodinné domy (podoblast podpory C.4)

Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).

Podmínky

 • Podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo i samostatně. Samostatně pouze v případě, že instalací řízeného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře tepla na vytápění minimálně 20 %.
 • Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních je 75 % pro centrální systémy a 70 % pro decentrální (lokální) systémy.
 • Dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 [h-1], musí být doloženo protokolem o měření.
 • Větrací systém musí být navržen dle platných norem a musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místnos­tí a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob. 

Výše podpory v oblasti podpory C.4

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč/dům nebo b.j.]
C.4.1 Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000
C.4.2 Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy činí max. 5 000 Kč.

Dotace při výstavbě nebo nákupu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností (oblast podpory B)

Podmínky

 • Příjemcem podpory na výstavbu rodinného domu může být pouze jeho první vlastník (stavebník), který dům řádně dokončil.
 • Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
 • Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2.
 • Rodinný dům musí spadat do kategorie budov s téměř nulovou spotřebou energie (vyhláška č. 78/2013 Sb.).
 • Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému řízeného větrání je 75 %.
 • Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy.

Podmínky pro nákup nového rodinného domu v oblasti podpory B

 • Podporu lze poskytnout pouze v podoblastech podpory B.1, nebo B.2, přičemž v okamžiku zápisu nabyvatele do katastru nemovitostí musí být splněny příslušné podmínky pro danou podoblast podpory.
 • Podporu lze poskytnout každému žadateli pouze jednou za dobu trvání programu.
 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba.
 • Podporu nelze poskytnout v případě, že již byla v rámci programu poskytnuta podpora na jeho výstavbu.
 • Podporu lze poskytnout pouze na rodinný dům, u kterého byla stavba povolena od 30. 7. 2019 včetně.
 • Příjemcem podpory může být pouze první nabyvatel rodinného domu, který dům zakoupil od prvního vlastníka rodinného domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s jeho užíváním.

Dle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na tři podoblasti podpory prvního řádu: B.0, B.1 a B.2., více informací o parametrech v příloze zde.

Výše podpory v oblasti podpory B

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
B.0 dům s nízkou energetickou náročností 150 000
B.1 dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000
B.2 dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000

Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) a zajištění odborného technického dozoru činí max. 35 000 Kč.